Algemene leveringsvoorwaarden RecruitingFriends®


Laatst bijgewerkt: 14 oktober 2019


Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op:

 • "Werkzoekende(n)": de gebruikers die op zoek zijn naar een baan (zelf vacatures vinden of toegestuurd krijgen via een recruiting friend) en solliciteren via de Applicatie RecruitingFriends®.
 • "recruiting friend(s)": de gebruikers die via de Applicatie RecruitingFriends® Werkzoekenden helpen met het vinden van een baan door ze passende vacatures toe te sturen zodat Werkzoekenden kunnen solliciteren met als doel een nieuwe of andere baan te vinden.
 • "Werkgevers": de gebruikers die via de Applicatie RecruitingFriends® als organisatie op zoek zijn naar nieuwe medewerkers door vacatures te plaatsen, sollicitaties te ontvangen en Werkzoekenden aan te nemen als nieuwe medewerkers. 

We raden je aan deze algemene leveringsvoorwaarden aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@recruitingfriends.com.


Artikel 1 Contractuele verhouding

Deze algemene leveringsvoorwaarden (hierna: de “Voorwaarden”) bepalen het gebruik of toegang door een persoon of persoon uit naam van een organisatie (hierna: de “Gebruiker”), vanuit elk willekeurig land in de wereld tot de Applicatie / website, inhoud, en diensten (hierna: de “Diensten”) beschikbaar gesteld door RecruitingFriends® (hierna te noemen: RF). Recruiting Friends is een handelsnaam van de besloten vennootschap NederlandVacature.nl B.V., kantoorhoudende aan de Rijksweg 16F, 5268 KJ te Helvoirt, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17163377.


GELIEVE DEZE VOORWAARDEN AANDACHTIG TE LEZEN ALVORENS TOEGANG TE NEMEN TOT OF GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENSTEN.


Jouw toegang tot en gebruik van de Diensten in de RF-Applicatie (de “Applicatie”) vormen jouw Overeenkomst (de “Overeenkomst”) gebonden te zijn aan deze Voorwaarden, en omvatten een contractuele verhouding tussen jou / jouw beheerde organisatie en RF. Als je niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, mag je geen toegang nemen tot of gebruik maken van de Diensten. Deze Voorwaarden vervangen uitdrukkelijk voorafgaande akkoorden of Overeenkomsten met jou of jouw beheerde organisatie. RF kan onmiddellijk deze Voorwaarden of elke Dienst met betrekking tot jou of jouw beheerde organisatie beëindigen, of in het algemeen stoppen met het verlenen van of de toegang weigeren tot de Diensten of elk deel ervan, op elk moment en elke willekeurige reden.


RF behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden met betrekking tot de Diensten van tijd tot tijd te wijzigen. Wijzigingen gaan van kracht nadat RF bericht geeft over dergelijke aangepaste Voorwaarden op de Diensten. De meest recente versie van de Voorwaarden zal RF ook steeds op haar website plaatsen. Jouw toegang tot of gebruik van de Diensten na een dergelijke berichtgeving vormt jouw toestemming om aan deze Voorwaarden gebonden te zijn, zoals gewijzigd.

Onze verzameling en gebruik van persoonlijke informatie met betrekking tot de Diensten neemt RF zeer serieus en zal alle informatie over Gebruikers op een veilige manier verwerken en gebruiken. In het Privacybeleid van RF is uitgebreid beschreven welke gegevens RF verwerkt en met welk doel: lees meer. Indien RF daartoe gehouden is, kan RF de gevorderde informatie verschaffen aan rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, overheidsinstanties, belastingautoriteiten of geautoriseerde derde partijen (inclusief jouw contactgegevens).


Artikel 2 De Diensten

1.De Diensten omvatten een online marktplaats in de vorm van een technologisch platform dat gebruikers Gebruiker, Werkzoekenden, Recruiting Friends en Werkgevers toestaat om via de Applicatie verschaft door RF als onderdeel van de Diensten onbeperkt jobs te plaatsen als Werkgever / vacatures te zoeken als Werkzoekende en/of als recruiting friend hiermee Werkzoekenden te helpen, via de Applicatie te solliciteren als Werkzoekende / als Werkgever sollicitaties te ontvangen en behandelen, en via de Applicatie Werkzoekenden aan te nemen.

2.Gebruikers, Werkzoekenden, Recruiting Friends en Werkgevers mogen:

 • geen auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten van RF uit elk willekeurig onderdeel van de Diensten verwijderen, overnemen dan wel anderzijds een inbreuk plegen op de intellectuele eigendomsrechten van RF;
 • de Diensten niet reproduceren, wijzigen, afgeleide werken voorbereiden op basis van, verspreiden, licentiëren, leasen, verkopen, doorverkopen, overbrengen, openbaar tonen, openbaar uitvoeren, verzenden, streamen, uitzenden of anderszins exploiteren, behalve als dit uitdrukkelijk is toegestaan door RF;
 • de Diensten niet de-compileren, reverse engineeren of demonteren behalve als dit toegestaan is door de van toepassing zijnde wetgeving;
 • programma's of scripts niet opstarten of dit veroorzaken met als doel het verzamelen, indexeren, inwinnen, of anderszins dataminen van elk onderdeel van de Diensten of de activiteit en/of functionaliteit van een onderdeel van de Diensten niet onnodig verzwaren of belemmeren; of
 • niet pogen om onbevoegde toegang te verkrijgen tot of belemmeren van een onderdeel van de Diensten en de gerelateerde systemen of netwerken.

3.RF is geheel vrij in de vaststelling en uitvoering van haar marketing- en verkoopbeleid, waaronder de wijze waarop zij vacatures van de Werkgever-Gebruiker aan het publiek (Werkzoekenden en recruiting friends) via internet aanbiedt.

 

Artikel 3 Gebruik van de Diensten

1.Gebruikersaccount (hierna: het “Account”): om gebruik te kunnen maken van de Diensten, moet je jezelf / jouw beheerde organisatie registreren en een actief Account hebben. Om jouw Account aan te kunnen maken dien je bepaalde (persoonlijke) informatie te verstrekken in de RF-Applicatie, zoals in geval van Werkzoekenden en recruiting friends jouw voor- en achternaam, geboortedatum, locatie, geslacht, profielfoto, CV document, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer (IBAN) (bij particulieren ook een kopie van identiteitsbewijs: paspoort, ID-kaart of rijbewijs en bij zakelijke entiteiten ook om KvK-uittreksel, up-to-date statuten en UBO Declaration); als Werkgever ook organisatienaam, logo, website URL, aantal medewerkers en facturatiegegevens (ter attentie van, adres, BTW code, betaalgegevens). Deze informatie is noodzakelijk voor de adequate uitvoering van de Diensten tussen jou / jouw beheerde organisatie en RF om de levering van de (uit)betaaldiensten mogelijk te maken.

Je dient ten alle tijden correcte, volledige en recente informatie in jouw Account weer te geven. Indien je geen correcte, volledige en recente accountinformatie hebt, kan dit leiden tot het blokkeren van de toegang en het gebruik van de Diensten of de beëindiging van de Overeenkomst tussen RF en jou / jouw beheerde organisatie.

Je bent verantwoordelijk voor elke activiteit die ontstaat onder jouw Account, je bent zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en veiligheid van jouw inloggegevens van jouw RF-Account, en je mag jouw inloggegevens niet bekendmaken aan derden. Tenzij schriftelijk anderszins toegelaten door RF kun je slechts één Account bezitten.

2.Gebruikersvereisten en Gedrag: : je mag geen derden machtigen om jouw Account te gebruiken. Je mag jouw Account niet toewijzen of anderszins overdragen aan andere personen of organisaties.

Je gaat akkoord met alle van toepassing zijnde wetten als je gebruikmaakt van de Diensten, en je mag alleen de Diensten voor legale doeleinden gebruiken.

Tevens wordt er gevraagd om gegevens als kopie van een identiteitsbewijs, KvK-uittreksel, up-to-date statuten en UBO Declaration te verstrekken om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Diensten, en je gaat ermee akkoord dat RF je de toegang tot of het gebruik van de Diensten kan ontzeggen als je weigert deze gegevens te verschaffen.

3.E-mails / notificaties: door een Account aan te maken, ga je ermee akkoord dat RF jou / jouw beheerde organisatie informatieve e-mails / notificaties kan sturen als onderdeel van de normale bedrijfsvoering door het gebruik van de Diensten. Je kan je op elk moment afmelden voor het ontvangen van e-mails / notificaties van RF door een e-mail te versturen naar info@recruitingfriends.com, waarbij je aangeeft dat je niet langer wenst om dergelijke berichten te ontvangen, samen met het e-mailadres waarop de e-mails / notificaties ontvangen worden. Je erkent dat afmelden van het ontvangen van e-mails / notificaties invloed kan hebben op jouw gebruik van de Diensten.

4.Verstrekte Gebruikersinhoud (bijvoorbeeld vacatures / sollicitaties / correspondentie tussen Gebruikers): Je verklaart en garandeert hierbij dat:

 • je ofwel de enige en exclusieve eigenaar bent van alle Gebruikersinhoud, of dat je alle rechten, licenties, toestemmingen en noodzakelijke vrijgaven bezit om de Gebruikersinhoud te kunnen verstrekken; en
 • noch de Gebruikersinhoud, noch jouw indiening, uploaden, publiceren of op welke wijze dan ook beschikbaar stellen van dergelijke Gebruikersinhoud, noch het gebruik van de Gebruikersinhoud door RF zoals hierin toegestaan, een inbreuk is op, ongepast is of een overtreding is van enig recht van intellectuele eigendom of eigendomsrechten, alsook publicatie- of privacy rechten, van derden, of zal leiden tot een schending van een van toepassing zijnde wet- of regelgeving.

Je gaat akkoord om geen Gebruikersinhoud te verschaffen die lasterlijk, smadend, haatdragend, gewelddadig, obsceen, pornografisch, onrechtmatig, of anderszins aanstootgevend is, zoals bepaald door RF naar eigen goeddunken, ongeacht het feit of dit materiaal al of niet wettelijk is beschermd. RF kan, maar zal hiertoe niet worden verplicht, Gebruikersinhoud beoordelen, controleren of verwijderen, naar eigen goeddunken, op elk moment, om elke mogelijke reden, zonder kennisgeving aan jou of jouw beheerde organisatie, zonder dat dit op enigerlei wijze kan leiden tot schadevergoedingsverplichtingen. Deze bevoegdheid van RF geldt eveneens voor de Diensten waaraan reeds gedeeltelijk uitvoering is gegeven.

5.Reviews: op het moment dat een Werkgever in het Account heeft aangegeven de Werkzoekende te hebben aangenomen, en de Werkzoekende bevestigt dit, dan dient de Werkzoekende zijn recruiting friend een review te geven over de hulp die door deze recruiting friend is geboden bij het vinden van de baan. Reviews worden niet door RF gecontroleerd op juistheid en kunnen onjuist of misleidend zijn.

Reviews door Werkzoekenden moeten nauwkeurig en op aantoonbare feiten gebaseerd zijn, dienen op faire en zakelijke wijze te worden opgesteld, en mogen geen aanstootgevende of lasterlijke taal of anderszins bevatten. Reviews zijn onderworpen aan paragraaf 3.4 en moeten aan het Gebruikersinhoudbeleid van RF voldoen.

Het is Gebruikers verboden om het systeem voor reviews op welke manier dan ook te manipuleren.

Reviews maken deel uit het van het openbare profiel van een recruiting friend-Gebruiker en kunnen elders in de RF-Applicatie worden weergegeven. 

6.Reactiesnelheid: De reactiesnelheid meet hoe snel jij / jouw beheerde organisatie in jouw Account reageert op berichten en sollicitaties van Werkzoekenden. In de vacatures wordt automatisch getoond wat de gemiddelde totale reactiesnelheid is. Als je een hoge reactiesnelheid hebt, worden jouw vacatures extra interessant voor Werkzoekenden.

7.Netwerktoegang en Apparaten: je bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van toegang tot het gegevensnetwerk, noodzakelijk voor het gebruik van de Diensten. Jouw (mobiele) netwerkgegevens en -kosten kunnen van toepassing zijn als je toegang neemt tot of gebruikmaakt van de Diensten via een draadloos apparaat en je bent verantwoordelijk voor dergelijke tarieven en kosten. Deze kosten komen nooit voor rekening en risico van RF. Je bent verantwoordelijk voor het aanschaffen en updaten van compatibele hardware of apparaten, noodzakelijk voor de toegang tot en gebruik van de Diensten en Applicaties en alle bijkomende updates hiervan. RF garandeert niet dat de Diensten zullen werken op bepaalde hardware of apparaten. Bovendien kunnen de Diensten onderhevig zijn aan storingen en vertragingen inherent aan het gebruik van het internet en elektronische communicatie, die buiten onze controle liggen. RF is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door een storing of vertraging.

8.RF is niet aansprakelijk voor een minimum aantal of minimum kwaliteit van sollicitaties van Werkzoekenden op de vacatures van de Werkgever-Gebruiker.

  

Artikel 4 Betaling

1.Het gebruik van de Diensten kan leiden tot het voldoen van een vergoeding wanneer jij / jouw beheerde organisatie (de Werkgever) een Werkzoekende heeft aangenomen en een arbeidsovereenkomst is getekend (“Vergoeding”). Nadat een arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen (door ondertekening door een Werkzoekende en Werkgever) is Werkgever eenmalig een vergoeding verschuldigd. De Vergoeding dient aan RF te worden betaald. De Vergoeding die door de Werkgever wordt betaald, is afhankelijk van het aantal wekelijkse contracturen van de getekende arbeidsovereenkomst met de nieuwe medewerker. Voor een 0-urencontract of stages is het tarief € 200,- en bij 40 uur betreft het tarief € 1.000,-. Andere wekelijkse contracturen zijn als volgt evenredig verdeeld:

Tarief = (aantal wekelijkse contracturen x € 20) + € 200.

De Vergoeding die Werkgever moet betalen wordt vermeld op de factuur. De factuur wordt (nadat Werkzoekende is aangenomen) door RF in het Account van Werkgever geüpload. De Werkgever kan de factuur altijd terugvinden in het Account. De vermelde Vergoeding is in Euro’s en is exclusief BTW; de BTW zal op de factuur worden gerekend. Indien de tarieven voor het berekenen van de Vergoeding zoals hiervoor gedefinieerd wijzigen na plaatsing van de vacature maar vóórdat Werkzoekende is aangenomen, geldt het tarief dat van toepassing was ten tijde van het plaatsen van de vacature op de RF Applicatie/de RF website.

De door jou / jouw beheerde organisatie betaalde Vergoeding is definitief en niet-restitueerbaar, tenzij anderszins bepaald door RF. Ook in bijvoorbeeld de situatie dat de reeds getekende arbeidsovereenkomst met een Werkzoekende-Gebruiker (tussentijds, na een proefperiode of voordat de arbeidsovereenkomst ingaat) wordt beëindigd, ongeacht de reden, zijn de Diensten door RF ‘in huidige staat’ en ‘zoals beschikbaar’ verschaft en is er géén restitutie van de geïnde Vergoeding mogelijk (voor meer informatie zie ook artikel 11 ‘Disclaimers, Beperking van Aansprakelijkheid, Schadevergoeding en Vrijwaringen’).

2.De vergoeding is onmiddellijk opeisbaar zodra in het Account is bevestigd door zowel Werkzoekende als Werkgever dat er een arbeidsovereenkomst door beide partijen is ondertekend. De betaling zal zo snel mogelijk worden geïnd (uiterlijk binnen 5 werkdagen bij automatische incasso en uiterlijk binnen 2 werkdagen via de opgegeven creditcard) door RF via de beveiligde betaalservice MangoPay waarmee wij werken. Indien gekozen is voor betaling per factuur, dan zal de verschuldigde vergoeding éénmalig in rekening worden gebracht via een factuur op basis van de ingevulde facturatiegegevens in het account van Werkgever. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. Verrekening door Werkgever is niet toegestaan. 

Indien Werkgever facturatie en betaling uitbesteedt aan partner / communicatie agentschap / mediabureau garandeert de Werkgever betaling uiterlijk binnen 30 dagen, waarbij Werkgever verantwoordelijk is dat hun partner deze afspraak nakomt. 

Indien Werkgever / partner van Werkgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen (ten uiterste 30 dagen) dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Werkgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente op basis van de Europese Centrale Bank hoger is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Werkgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. 

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Werkgever zijn de vorderingen van RF op de Werkgever onmiddellijk opeisbaar.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling door de partner van de Werkgever, draagt Werkgever zorg voor het verschuldigde bedrag aan RF. Indien Werkgever / partner van Werkgever in gebreke blijft in de betaling, zie eerder in dit artikel 4.2. Tevens wordt de dienstverlening van RF opgeschort totdat betaling van de factuur is voldaan.

3.Als de betaalgegevens in jouw Werkgevers-Account na vaststelling zijn vervallen, ongeldig zijn of op welke wijze dan ook de Vergoeding niet kan worden geind, ga je ermee akkoord dat RF, direct jouw beschikbaarheid tot de Diensten stopzet (dit betekent dat alle online vacatures per direct offline worden geplaatst, totdat de betaalgegevens in jouw Werkgevers-Account weer geldig zijn).

Zodra, en énkel wanneer, RF de Vergoeding van de Werkgever heeft ontvangen, én de Werkzoekende zijn betreffende recruiting friend inzake de ontstane arbeidsovereenkomst een review heeft gegeven (deze tweede stap geldt enkel wanneer de Werkzoekende hulp heeft gehad van een recruiting friend en dit heeft aangegeven in de Applicatie), kan RF zo snel mogelijk (doch uiterlijk binnen 5 werkdagen) de uitbetaling aan Werkzoekende en eventueel de recruiting friend als volgt voldoen (op het door MangoPay geverifieerde bankrekeningnummer (IBAN) van de Werkzoekende en/of recruiting friend)*:

 • 38,9% van de Vergoeding gaat naar de aangenomen Werkzoekende (de nieuwe medewerker)
 • 38,9% van de Vergoeding gaat naar de recruiting friend die de Werkzoekende met de vacature heeft geholpen
 • 20% van de Vergoeding gaat als service fee naar RecruitingFriends.com
 • 2,2% van de Vergoeding gaat naar de betaalservice MangoPay

*De beveiligde betaalservice MangoPay waarmee wij werken zorgt voor een snelle verwerking van (uit)betalingen. Zij rekenen hiervoor een fee (lees hier de algemene voorwaarden van MangoPay).

4.Bij het ontvangen van de uitbetaling (als Werkzoekende en/of recruiting friend) door RF ontvang je een kwitantie. Deze kun je terugvinden in jouw Account.

Je bent zelf verantwoordelijk om je ontvangen inkomsten te melden en af te dragen aan de belastingautoriteiten (zie meer informatie hierover op Belastingdienst.nl) en andere vereiste instanties alsook ben je zelf verantwoordelijk voor de naleving van alle wetten, regels en voorschriften die van toepassing kunnen zijn op jouw gebruik van de RF-Applicatie.

5.Betalingsverkeer verloopt via MangoPay, welke een geldig bankrekeningnummer (IBAN) en identificatie van alle rekeninghouders vereist. Daarom vraagt MangoPay voor betaling aan particulieren om een kopie van identiteitsbewijs: paspoort, ID-kaart of rijbewijs en bij zakelijke entiteiten ook om KvK-uittreksel, up-to-date statuten en UBO Declaration. Deze informatie zal via een beveiligde verbinding direct naar MangoPay verstuurd worden ter controle. Het verifiëren van betaalgegevens zorgt ervoor dat onze community veiliger is voor iedereen. Lees hier voor de algemene voorwaarden van MangoPay.

RF houdt automatisch de vastgestelde service fee in op elke uitbetaling.

Totdat de vereiste bankgegevens (IBAN en Identificatie) van de Werkzoekende en/of recruiting friend correct en compleet zijn ingegeven in het Account, zullen mogelijk uitstaande uitbetalingen veilig in de e-wallet van de Werkzoekende en/of recruiting friend bij MangoPay worden bewaard.

6.Conform de Overeenkomst tussen jou / jouw beheerde organisatie en RF, behoudt RF het recht om de Vergoeding vast te stellen, te annuleren en/of te herzien door het gebruik van de Diensten, te allen tijde naar eigen goeddunken van RF. RF zal redelijke inspanningen leveren om jou / jouw beheerde organisatie te informeren over de aangaande Vergoeding die geldt.

7.Fiscale voorschriften kunnen ons verplichten om belastinginformatie van Werkzoekenden en/of recruiting friends te verzamelen, of om belastingen in te houden op uitbetalingen aan Werkzoekenden of recruiting friends, of beide. Als een Werkzoekende of recruiting friend ons niet de vereiste documentatie verstrekt onder de van toepassing zijnde wetgeving om onze verplichting (indien aanwezig) om belastingen in te houden op uitbetalingen aan Werkzoekenden en/of recruiting friends te verrichten, behouden wij ons het recht voor om betalingen in te houden tot het belastingrelevante bedrag zoals wettelijk vereist tot resolutie is voldaan.

  

Artikel 5 Incassokosten

1.Is de Werkgever in verzuim bij het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen (waaronder betaling van Vergoedingen), dan komen alle redelijke kosten die RF moet maken ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Werkgever. Indien Werkgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een direct opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag, onverminderd het recht van RF op vergoeding van de daadwerkelijk geleden schade. Dit met een minimum van € 75,00.

2.Indien RF hogere (incasso-)kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door Werkgever in aanmerking.

3.De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Werkgever.

4.Werkgever is over de gemaakte incassokosten wettelijke (handels)rente verschuldigd.

  

Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn

1.De Overeenkomst tussen een Gebruiker en RF bestaat zolang de Diensten worden gebruikt door de Gebruiker en de Gebruiker de Overeenkomst niet heeft opgezegd, beëindigd en/of ontbonden. Het hebben van een Account is een indicatie van het gebruik van de Diensten van RF door Gebruiker.

2.Je kunt jouw Account / jouw beheerde organisatie Account laten verwijderen door een e-mail te sturen met dit verzoek naar info@recruitingfriends.com, inclusief jouw (organisatie)naam en e-mailadres. Na een dergelijk verzoek verwijdert RF de gegevens die (wettelijk) niet hoeven te worden bewaard. Onder bepaalde omstandigheden kan RF jouw account mogelijk niet verwijderen, bijvoorbeeld in het geval van openstaande Vergoeding(en), onopgeloste vordering(en) of een lopend geschil.

3.Na het sluiten van de Overeenkomst met RF stemt de Gebruiker ermee in om via e-mail of met de post berichten over Diensten, onderzoeken, enquêtes, nieuws en updates, en andere (commerciële) berichten te ontvangen die RF helpen haar kwaliteitsnormen te verbeteren en te handhaven. De Gebruiker kan zijn toestemming te allen tijde intrekken zonder formele voorwaarden. De intrekking van de toestemming wordt onmiddellijk van kracht. Je kunt je altijd afmelden voor berichten over Diensten, onderzoeken, enquêtes, nieuws en updates door een e-mail te sturen naar info@recruitingfriends.com Houd er rekening mee dat als je je afmeldt, we je nog steeds berichten kunnen sturen, zoals (uit)betalingsbewijzen (of facturen als je een Werkgever bent) of informatie over jouw Account.

4.Elke Overeenkomst wordt aangegaan zolang de Diensten gebruikt worden. Stopzetting van het gebruik van de Diensten is alleen mogelijk als er geen sprake is van openstaande Vergoeding(en), onopgeloste vordering(en) of een lopend geschil, of ingeval van:

 • Elk der partijen heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden indien de andere partij, ook na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke, schriftelijke ingebrekestelling, stellende een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van verplichtingen uit de Overeenkomst.
 • Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder behoud van rechten.

5.RF kan deze Overeenkomst onmiddellijk en zonder kennisgeving beëindigen en / of stoppen met het verlenen van toegang tot de RF-Applicatie als:

 • je wezenlijk jouw verplichtingen en/of die van jouw beheerde organisatie onder deze Voorwaarden hebt geschonden,
 • of als je / jouw beheerde organisatie van toepassing zijnde wetten, voorschriften of rechten van derden hebt geschonden, of
 • dergelijke actie is noodzakelijk om de persoonlijke veiligheid of eigendom van RF, haar Gebruikers of derden te beschermen (bijvoorbeeld in geval van frauduleus gedrag van een Gebruiker). 

 Artikel 7 Vacatureteksten

1.Anonieme vacatures worden niet geplaatst. Werkgever mag uitsluitend daadwerkelijk bestaande, bedrijfsherkenbare (niet-anonieme) en concrete, op het moment van plaatsing, openstaande vacatures plaatsen in de RF-Applicatie.

2.De vacatures die op de Applicatie worden gepubliceerd kunnen door middel van scannen en tekstherkenning zijn overgenomen uit de oorspronkelijke bronnen. Ondanks de hoge zorg die RF besteedt aan correcte overname, zijn fouten door storingen in dit proces niet uitgesloten. Om deze reden kunnen er, naast inhoudelijke onjuistheden, tevens onjuistheden voorkomen bij de selectie van vacature(s), zowel online als via de vacaturemelding(en) (notificatie van nieuwe vacatures). In de vacature geïnteresseerde personen kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de gepresenteerde teksten. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij dan ook aan om contact met RF en/of de Werkgever op te nemen. RF is niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die op de Applicatie wordt ontleend.

3.De op de Applicatie gepubliceerde vacature-, en organisatiegegevens zijn eigendom van RF of van de Werkgever. Het is daarom niet toegestaan deze gegevens zonder toestemming geheel of ten dele over te nemen, op een andere wijze te publiceren of door te verkopen aan derden dan wel aan Werkgever gelieerde partijen, of anderszins op commerciële grondslag ter beschikking stellen aan derden dan wel aan Werkgever gelieerde partijen.

4.RF is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de onjuistheid van de gegevens die op verzoek van de (Werkgever-)Gebruiker of door RF werden gepubliceerd. RF is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de verklaringen in deze gegevens.

5.Sollicitaties vinden plaats via de RF-Applicatie. Een Werkzoekende is volledig eigenaar van de gegevens die hij op dat moment zelf deelt met de Werkgever die de vacature heeft geplaatst. De Werkgever behandelt de sollicitaties en communiceert hierover zelf met de Werkzoekende via de RF-Applicatie. RF is geen verwerker van de (persoons)gegevens van de Werkzoekende.

6.Wanneer de Overeenkomst is beëindigd, heb je geen recht op herstel van jouw RF-Account of van jouw Gebruikersinhoud. Als jouw toegang tot of gebruik van de RF-Applicatie is beperkt of jouw RF-Account is opgeschort of de Overeenkomst door ons is beëindigd, mag je geen nieuw RF-Account registreren of toegang krijgen tot en gebruik maken van de RF-Applicatie via een RF-Account van een andere Gebruiker.

  

Artikel 8 Reclameren

1.Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen binnen 3 dagen na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan RF. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat RF in staat is adequaat te reageren.

2.Indien een klacht gegrond is, zal RF de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Gebruiker zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Gebruiker schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3.Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal RF slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11.

  

Artikel 9 Gegevens van de Gebruiker

1.De gevraagde gegevens bij het registreren als Gebruiker voor een Account zijn noodzakelijk en wettelijk verplicht ten behoeve van het leveren van de Diensten, voor meer informatie raadpleeg ons Privacybeleid: lees meer.

2.Contact met Werkgevers wiens contactinformatie op de Applicatie staat, is uitsluitend bedoeld voor Gebruikers (Werkzoekenden en recruiting friends), met het doel te reageren op de vacatures.

3.Communicatie met of acquisitie bij Werkgever naast dit voornoemde doel is niet toegestaan. Voor overige informatie met betrekking tot de advertentiemogelijkheden verwijzen wij je naar RF.

  

Artikel 10 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1.Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van producten, de website, de applicatie, de Diensten en materiaal, in verband met de voorbereiding en uitvoering van de Overeenkomst, al dan niet ontwikkeld ten behoeve van Gebruiker, blijven berusten bij RF.

2.RF zal Gebruiker vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat door RF zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom, onder de voorwaarde dat Gebruiker aan RF onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan RF. De Gebruiker zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan RF verlenen om zich, zo nodig in naam van de Gebruiker, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die de Gebruiker in genoemde zaken heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen..

  

Artikel 11 Disclaimers, Beperking van Aansprakelijkheid, Schadevergoeding en Vrijwaringen

1.Disclaimer: de Diensten worden verschaft “in huidige staat” en “zoals beschikbaar”. RF ontkent alle verklaringen en garanties, uitdrukkelijk, impliciet of statutair, niet uitdrukkelijk beschreven in deze Voorwaarden, met inbegrip van de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid, voor een specifiek doel en niet-schending.

Bovendien maakt RF geen verklaring, garantie, of waarborg betreffende de betrouwbaarheid, de tijdigheid, de kwaliteit, de geschiktheid of de beschikbaarheid van de Diensten, of dat de Diensten ononderbroken of foutloos zullen zijn. Je gaat ermee akkoord dat het gehele risico dat voortkomt uit jouw gebruik van de Diensten, en elke opgevraagde dienst met betrekking hiermee, volledig voor jouw rekening is, voor zover maximaal volgens de wet is toegestaan.

2.Beperking van aansprakelijkheid: de totale aansprakelijkheid van RF wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met een Gebruiker overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal EUR 1.000,-. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de maximale schadevergoeding vastgesteld op de Vergoeding die RF gedurende het jaar voorafgaande aan het ontstaan van de schade heeft ontvangen (in geval van Werkgever) of heeft uitbetaald aan Gebruiker (Werkzoekenden of recruiting friend).

3.De aansprakelijkheid van RF voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van derden, schade die is geleden doordat Werkgever een Werkzoekende in dienst neemt, is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van RF verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten. Ten slotte is RF niet aansprakelijk voor alle schade, die voortvloeit uit:

 • jouw gebruik van of afhankelijkheid van de Diensten of jouw onvermogen om tot de Diensten toegang te nemen of te gebruiken;
 • of voor het niet of niet tijdig of onjuist plaatsen van vacatures door overmacht waar RF geen invloed op heeft;
 • RF is ook niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat RF is uitgegaan van door de Gebruiker verstrekte gegevens;
 • of voor investeringen die de Werkgever heeft gedaan met betrekking tot het gebruik van de Diensten en in afwachting van een minimaal aantal sollicitaties;
 • via het platform ontstane (arbeids)Overeenkomsten met een Werkzoekende;
 • al dan niet het ontvangen van sollicitaties door geplaatste vacatures danwel het gebrek aan sollicitaties;
 • of voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van elektronische betaalmiddelen en elektronische middelen voor communicatie met de Applicatie, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van computervirussen. RF draagt hiertoe zorg voor een passende beveiliging op basis van algemeen gangbare beveiligingssystemen.

RF is niet aansprakelijk voor vertraging of tekortkoming die voortvloeit uit oorzaken waarover RF redelijkerwijze geen invloed heeft.

4.Tenzij nakoming door RF blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van RF wegens toerekenbare tekortkoming slechts indien Gebruiker RF onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en RF ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen.

5.De Diensten van RF kunnen worden gebruikt door jou / jouw beheerde organisatie om een baan te vinden, en/of als recruiting friend Werkzoekenden te helpen bij het vinden van een baan, of als Werkgever een nieuwe medewerker te vinden, maar je gaat ermee akkoord dat RF ten aanzien van jou geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid draagt voor de (het aantal en de kwaliteit van de) sollicitaties van Werkzoekenden, de inspanningen door recruiting friends en de reactiesnelheid en kwaliteit van de correspondentie tussen de betrokken Gebruikers.

In geval van grove schuld en/of opzet aan de zijde van RF is de aansprakelijkheid van RF in alle gevallen beperkt tot hoogstens de factuurwaarde van dat gedeelte van de Overeenkomst, waar de aansprakelijkheid uit voortvloeit. 

6.Schadevergoeding: je gaat akkoord om RF en haar functionarissen, directeurs, werknemers en agenten te vrijwaren van elke en alle schadeclaims, eisen, verliezen, aansprakelijkheden en onkosten (inclusief advocaatkosten) die voortvloeien uit of met betrekking tot:

 • jouw gebruik van de Diensten of diensten verkregen door jouw gebruik van de Diensten;
 • jouw breuk of schending van een van deze Voorwaarden;
 • het gebruik van jouw Gebruikersinhoud door RF; of
 • jouw schending van de rechten van derden.

7.Vrijwaringen: de Gebruiker vrijwaart RF voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Gebruiker verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

Indien Gebruiker aan RF informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

De Gebruiker vrijwaart RF volledig voor alle mogelijke claims van de Gebruiker en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met het gebruik van de Gebruiker van deze Applicatie.

 

Artikel 12 Toepasselijk recht

1.Op elke Overeenkomst tussen RF en de Gebruikers is Nederlands recht van toepassing.

2.De rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch, is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen. 

  

Artikel 13 Andere bepalingen

1.Kennisgeving: RF kan een kennisgeving sturen door middel van een algemene kennisgeving op de Diensten, e-mail naar jouw e-mailadres van jouw Account, of door een schriftelijke mededeling die naar jouw adres wordt verzonden zoals weergegeven in jouw Account. Je kan RF een kennisgeving sturen door middel van een schriftelijke mededeling naar het adres van RF in Rijksweg 16 F, 5268 KJ Helvoirt, Nederland.

2.Algemeen: je kan de Overeenkomst niet in zijn geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde partij zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van RF. Je geeft jouw goedkeuring aan RF voor het toewijzen of overdragen van de Overeenkomst in zijn geheel of gedeeltelijk, inclusief aan:

 • een dochteronderneming of een aangesloten bedrijf;
 • een verwerver van het eigen vermogen, bedrijfsactiviteiten of activa van RF; of
 • een opvolger door een fusie. Er mag geen joint venture, samenwerking, tewerkstelling of agentschapovereenkomst bestaan tussen jou / jouw beheerde organisatie of RF als gevolg van de Overeenkomst tussen jou en RF of het gebruik van de Diensten.

Indien een van de bepalingen van deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht onder een wet, dan wordt een dergelijke bepaling of een deel ervan geacht geen deel uit te maken van deze Voorwaarden, maar blijft de wettigheid, geldigheid en uitvoerbaarheid van de rest van deze Voorwaarden onverminderd van kracht. In dat geval zullen de partijen de (het) onwettige, ongeldige en onuitvoerbare (deel van de) bepaling vervangen voor een (deel van een) bepaling die wettig, geldig en uitvoerbaar is en die tot in de grootst mogelijke mate een vergelijkbaar effect heeft als de (het) onwettige, ongeldige of onuitvoerbare (deel van de) bepalingen, inzake de inhoud en het doel van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden omvatten de volledige Overeenkomst en het akkoord van de partijen ten aanzien van het onderwerp ervan en vervangt en komt in de plaats alle voorafgaande of gelijktijdige Overeenkomsten of akkoorden ten aanzien van een dergelijk onderwerp. In deze Voorwaarden betekenen de woorden “inclusief” en “omvatten”, “inclusief, maar niet beperkt tot”.